KKday Thailand Blog

Uncho Ishikawa

ArtJAPANTRAVEL GUIDE

นีงะตะ (Niigata) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสถาปัตยกรรม

สำหรับเพื่อนๆ ที่เคยไปโตเกียวหลายครั้งแล้ว  ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวจากในเมืองอ